Project Co-funded by the European Union
ACASA PROIECTUL ACTIVITATILE PROIECTULUI DISEMINAREA  ACTIVITATILOR PARTENERI CONTACT

 • CESOL - ASOCIACION ESPANOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGIAS DE UNION - SPAIN.

  CESOLesteoasociație de persoaneșicompanii, independentășinon-profit, în domeniul sudurii șialte tehnologiide imbinare. Organizațiaspecializată îninformații, certificareaoameni,produseși procese, formare, consiliereși asistență tehnicăpentruindustria care utilizeza sudura șialte tehnologiide imbinare. CESOLare in prezent11de angajatipestatul de plată.
  CESOLmenține relațiipermanente cuaproapetoate asociațiileșiInstitutele Nationalecu caracteristici similaredin întreaga lume, fie direct, fieprin intermediul organizațiilor: EWF, este membrușiIIW, oferindunul dintre reprezentanțiidinorganismele naționale deconducere.

  Ministerul DezvoltariidinSpania esteîncontact totalcuCESOL, acordareaa persoanei întermeniiproiectului, așa cumse poate vedeaîn scrisoareade sprijinatașatla acest document, semnata de cătreManagerulresponsabilpentru punerea în aplicareastandardului armonizatEN1090ca organismnațional.  CESOL
       
  Web


 • EWF - EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING JOINING AND CUTTING AISBL.

  EWF - FederațiaEuropeană de Sudură, este o asociațieinternațională non-profit  oasociatieumbrelăvizândcolaborareaînstudiulșisoluționarea problemelor legate de sudare întâlnite în domeniile sale de competență și în eliminarea barierelor tehnice. Schimbul de informații științifice și tehnice, pregătirea de norme armonizate pentru educarea și formarea personalului implicat în sudură, îmbinare și a tehnologiilor conexe, precumșiîncurajareaproiectelor de cercetare co-operative, permite EWF săacționeze ca reprezentant alcomunității desudareîn Europa. EWF este o organizație înregistrată în CE Transparency portalul.
  EWF, în colaborare cuinstitutelerelevantede sudarenaționaleși organizațiiledin31 de țări europene, a făcut eforturimariînactualizareași armonizareaformarii și educației  îndomeniul tehnologieide sudare. Esteoorganizațiede pionieratîn domeniul educației șicalificarii, precum șiunexemplu de bună practică, dezvoltaprima schemăcu adevăratarmonizatăcuprinzândtoatețărileeuropene pentruformarea personaluluide la toate nivelurile, de lameseriipana la ingineri profesioniștiEWF.
  A începutîn anii 1980o analiză anivelurile existente deeducației însudurăîn UEși în țărileEFTA și, dupărezultate, a fostposibilă definireaun nivelcomun  armonizatde educație, formare și calificări.
  Conștiențide importanțamobilitățiiforței de muncăîn Europa, o mare parte din munca a fost armonizareaunuisistem de examinareetalon, pentru a asiguracă personalulde sudareinstruit însistemulEWFesteexaminatîn mod uniform, permitandpunerea în aplicare asistemulde certificaredezvoltatîn carerecunoașterea competențelorpersonaluluieste în conformitate cuacelași standard.

  ExperientaEWFpoatesumarizatarapid in:

  •31+15 țări europenedin afara Europei
  •41Organismelenaționale autorizate, responsabilepentru punerea în aplicarela nivel național asistemuluiEWF
  •683organisme de formare autorizateorganisme,școli, centre, institute, folosind liniile directoarede golfEWFșiacordareadiplomelorEWF
  •SistemVETarmonizatpentrutoate țările europene, de lanivelulEQF2-7
  •Rețeauade companiimari șiIMM-uri(50.000+)
  •Implementarea sistemuluiîninstituțiile de învățământ superior(EWF Level6/7)
  •Certificare de intreprinderi

  •260.000+Diplomeleeliberate  EWF
        Web   
 • ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE - PORTUGAL

   

  ISQesteun privat, non-profit șiinstitutietehnologicăindependentăînființată în1965și de faptfuncționeazăînpeste 30 de țăridin întreaga lume(UE, Europa de Est, Africa, AmericașiAsia), oferind experiența sa îninspecțiile tehnice, asistență tehnică pentruproiecte de inginerie, servicii de consultanță șiactivități de formare, susținute deactivități decercetare și dezvoltaretransversaleși prin23 delaboratoare acreditate(de exemplu: chimice,bioșiagrotestare, control nedistructiv, Aerospatiale, etc).
  ISQarein prezentmai mult de 1000de colaboratoriîn Portugalia, fiindcea mai mareinfrastructuratehnologicăportughezăși al doileacel mai mare jucatorVETînPortugalia, cufiliale întoate regiunileportughezeșiînpeste 40 de țăridin întreaga lume.
  ISQ  de asemenea furnizeaza Ministerului Muncii și ocuparii forței de muncă, noi standarde de calificare pentru noi locuri de muncă emergente de competențe actualizate în locuri de muncă tradiționale, axate pe nevoile pieței de afaceri și cunoașterea pieței de afaceri. Soluțiiadaptate de formare sunt, de asemenea, proiectate pentru tineri și ocuparea forței de muncă pentru adulți, bazându-se pe soluții bazate pe muncă. Responsabilitate Socială Corporativă (CSR) și antreprenoriat sunt, de asemenea, domenii-cheie de servicii de instruire ISQ, accentul pe multe studii recente și proiecte, fiind în prezent coordonatorul celei mai mari rețele naționale de responsabilitate socială a întreprinderilor (cu mai mult de 250 de membri-organizatii, www.rsopt. com).
  Proiectele de incluziune socialăpentrugrupuriledezavantajatesunt, de asemenea, activității de bazăISQvizand diferite grupuri țintă(femei, tineriînrisc, NEET, adulțișomeride lungă durată, deținuți, persoane cu handicap, etc.).
  ISQeste, de asemenea, un organismacreditatdeformarea formatorilorși profesori. ISQesteacreditatpentru certificareapersoanelorîn conformitate cu ISO17.025.
  ISQeste acreditatpentruservicii de trainingșiformaredeformatoriși estecertificatăîn conformitate cumodelul demanagement al calității, de mediu șide siguranțăîn conformitate cu standardele ISO9001, ISO14001 șiOHSAS18001.
  Pentruacest scop, ISQdesfășoară activitățide cercetare șidezvoltare(R & D), promovareade proiectecu partenerinaționali și internaționali, atat din sectorul public, câtși privat, vizândpermanenta produselor șiproceselorde inovare.
  ISQestemembru al ConsiliuluideEVBB(AsociațiaEuropeană aCentrelorVET) și este membră aSOLIDAR(Asociația Europeană pentru dreptate socialăîn Europa)și aparține  de Comisia  Naționalapentru calitateîneducație și formare profesională.

  ISQface parte , de asemenea, din grup naționalde experți ECVETși oferăworkshopuri ECVETpentru  diferiti stakeholders din PortugaliașidinEuropa.  ISQ
        
  Web • IIS - ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA ENTE MORALE - ITALY

  Institutul Italian deSudură. Grupeste constituitde InstitutulItaliande Sudură-onon-profitAsociatiașitreisocietăți cu răspundere limitată: IISCERT, IISPROGRESSșiIISSERVICEproprietatea exclusivă aInstitutuluiItaliande Sudură.
  GrupulIISse caracterizează printr-o structurămultidisciplinarășiversatilă, format dindiviziide operarespecializate îndiferite domenii deexpertiză, oferind servicii completeîn multe industrii, cum ar fipetrol si gaze, civilși al infrastructurilorindustriale, generarea de energie electrică, transport,
  chimic, electromecaniceșide fabricație, înItalia și în străinătate.
  GrupulIISare în prezentaproximativ230 depersoane.
  Institutul Italiande Sudurăfuncționeazăîn scopuriinstituționalede diseminare acunoștințelorîndomeniul sudăriiși încorporeazăfuncțiide personalpentru întregul grup.
  Know-how și expertiză îndomeniuladerăriia fost construitdin 1948de generații detehnicienișiingineri foarte motivați: o călătorie lungăîntotdeaunaefectuatăcuimparțialitate șiintegritate.
  Ne dorim caacest lucru varămânevalabilatâtîn beneficiulindustriei  cat și a oricui se străduieștesă contribuie activ laprogresultehnologic, protejareaHSEprincipii fundamentale.

  Misiunea Noastră

  GrupulIISîncăsusținecaprioritateobiectivul principal prin care se remarcade la înființarea sa: și anumescopulde a crește, răspândii  și adoptareaknow-how înfiecarezonă apieței brațelesale comercialeactiveaza/actioneaza, în strictăconformitate cumisiunea originalăa grupului.
  Ca atareGrupulIISse străduiește sădevinăprima opțiuneînItalia și în străinătatepentrufurnizarea de serviciiîn educație și formare, tehnică și sprijinștiințific, inginerie, diagnosticare siNDT, teste de laborator, servicii de certificare, conceput pentru a asiguracerințelepreconizate de calitate, siguranță, fiabilitate șidisponibilitate acomponentelorsudateși structuri,sisteme industrialeși plante.

  Valoriledistinctela caregrupulIISesteaspirant includ:


  -răspândireade cunoștințe,în toate relațiilecu clienții săi
  -integritate,
  -în urmărireaîn mod constantrelatii de lunga duratacu clientii, partenerii, furnizorii sipersonalul, cât competență,in furnizareaclientilornoștrideservicii profesionalede calitate superioară
  -imparțialitatetehnic,
  -pentru a putea firecunoscut detoate părțileca puncte de referințătehnicecompletindependente și, prin urmare, în mod constant, oferind referinte tehnice inalte in ceea ce privesteclientii, competitorii, instituții șipiațaîn ansamblu.  IIS
      Web • ASR - ASOCIATIA DE SUDURA DIN ROMANIA - ROMANIA

  Având mai mult de 800 de membri, persoane fizice, companii, institute de cercetare și universități, ASR este un ONG cu scopul de a promova  sudura si procesele conexe prin :
  • cercetare, dezvoltare și inovare
  • achiziție, sistematizare și circulație a cunoștințelor științifice și tehnice în domeniul sudării prin organizarea de evenimente științifice;
   • contacte între indivizi și grupuri de specialiști interesați de promovarea sudarii în economia națională;
  • Integrarea, în acest domeniu, în comunitatea internațională științifică;
  • promovarea standardizarii  la nivel internațional, european și național;
  • promovarea aplicării în practică industrială a proceselor de sudare moderne
  • promovarea sănătății, securității și managementul de mediu în sudură;
  • definirea, crearea și managmentul  unei calificari si a unui  sistem de certificare pentru personalul de sudare.
  ASR reprezintă România la Federatia Europeana de Sudura, Unirea și tăiere (EWF), fiind, de asemenea, membru al Institutului Internațional de Sudură(IIW).
  Ca asociație profesională ASR urmărește prin toate activitățile sale de a crește nivelul de calificare a personalului de sudare din România prin dezvoltarea de cursuri specifice.

  Una dintre principalele activități ASR-ului este  de a creea, dezvolta și implementa unui sistem european / internațional pentru calificare și certificare a personalului din domeniul sudării.  ASR
       W
  eb