Project Co-funded by the European Union
ACASA PROIECTUL ACTIVITATILE PROIECTULUI DISEMINAREA  ACTIVITATILOR PARTENERI CONTACT

Companiile dinEuropatrebuie săinstituie unsistemcarerespectă reguliledescrise înstandardul  "EN 1090-certificareapentru producerea otelului șicompaniile careprelucreaza otelul",care este obligatoriudela 1 iulie2014.Aceste regulidepind de tipuldeconstrucții,materialele folosite, tipuldeîncărcare șide complexitateade fabricatiea produsului.

Implementarea standarduluigenereazăschimbărieconomicestructurale șicreșterea productivitățiiindustriale, care necesită o forță de muncăînalt calificatășiadaptabilă, permițândcompaniilor săfacă față provocăriloreconomice și socialeeuropene înviitorapropiat.

SAT-EN 1090corespundeStrategiei Europene de Ocupare a fortei de munca(EES), care evidențiază, "rolul important al educației și formării profesionaleîn realizareaeconomiei bazate pe cunoaștere", în careîși propunesă abordezeocerinta din industrie prin dezvoltareaunui curriculumde formarearmonizatreferitoare laaplicarea  standardului EN1090. Mai mult decât atât, prindezvoltareaaunui produs declarat, SAT-EN 1090intenționeazăsă acopereo nevoietot mai marepe piațăpentruprofesioniști specializațicalificațipentru a asigura respectarea conformitatiicompaniilorcuEN1090

Parteneriiconsorțiului, strânsimplicați înindustria constructiilor metalice, au identificatcăpeste 75% din companiile nusunt pregătitea implementa standardulEN-1090, bazandu-se  peactivitățile lorcurentedin cadrul sectorului. Avand in vedere casectoruluide prelucrare a metalului in Europa reprezintăpeste87de miliarde de€valoareadăugatăeconomiei europene, precum șipeste 2 milioane delocuri de muncăolipsăde conformitateva conduce launimpact negativseverîncompaniiloreuropene.

SAT- EN1090câștigarelevanțasuplimentară, contribuind la  obiectiveleErasmus+destimulareamobilității transfrontaliere a muncitorilorcalificațișia Uniunii Europene. Acest lucru vafi atinspe bazacrearii unuiprofilEuropean, uneoriîn contrast cucalificările naționaleexistente, înconformitate cuCadrul European al Calificărilor(EQF) și abordarearezultatelor învățării.

Proiectulare ca scopevitareaneîmpliniriia standardelorobligatoriiEuropenede companiilemetalice europene . Acest lucru vafi realizatprin dezvoltarea unuicurriculumarmonizat pentrupersonalul implicat înpunerea în aplicareaEN1090în industrie,focalizatnu numai pemarile întreprinderi, dar, de asemenea, si peIMM-uridindiferite țări europene. Acest obiectivva fi atinsprindefinireade materiale educaționalepentru formarea profesională apersonalului implicat înimplementareaEN1090.

Acest lucru va duce la o armonizare a companiilor europene implicate în fabricația oțelului  sau aluminiului și unificarea in Europa a metodelor utilizate pentru a pune în aplicare standardul. Această armonizare va duce la o îmbunătățire a mobilității în întreaga Europă a persoanelor din formare profesională, inițială și continuă, precum și îmbunătățirea calității educației și formării profesionale a tuturor tipurilor de furnizori. În finalul acestui proiect este de așteptat să fie 4 furnizorii VET gata pentru a începe pregătirea practică în implementarea EN 1090.
Această formarenu este disponibilăîn prezent înțările implicate, fiind  maicomplicatpentru companiilecare au nevoiea implementaEN1090.

Furnizorii deformare, în prezent, nu suntpregătitipentru a sprijinicompaniilorpentru conformarea custandardului. Un studiu realizatîn rețeauaEWF, care acoperă 31 de țări, au indicat cădoar10% dintre țările careaufurnizoriide VETau începutactivități pregătitoarepentruformare legatede punerea în aplicareaEN1090.